blank Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych w związku z działaniem sklepu internetowego aloewerwa.pl, w tym zasad przetwarzania, zabezpieczenia danych osobowych Klientów i praw Klientów związanych z przetwarzaniem tych danych. Administrator, mając na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa swoim Klientom, przetwarza dane osobowe, stosując odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych Klientów i do sprzętu służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Administrator stosuje wszelkie możliwe i dostępne środki, aby dane osobowe były:

(A) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów;

(B) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

(C) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane;

(D) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

(E) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane.

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora w ramach sklepu internetowego aloewerwa.pl.

1.2. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (Klienta). Szczegółowy wykaz danych osobowych Klientów zbieranych i przetwarzanych przez Administratora znajduje się w pkt 3.1 Polityki Prywatności.

1.3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Andrzej Charczuk siedzibą w Piastowie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5381163404

1.4. Dane osobowe Klientów, w zakresie określonym w pkt 3.1 Polityki Prywatności, są zbierane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach wskazanych w pkt 3.1.

1.5. W momencie uzyskiwania dostępu do Usług przez Klientów lub rozpoczynania korzystania z Usług, Klient wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności w celach określonych w pkt 3.1, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda Klienta stanowi podstawę zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych tego Klienta przez Administratora.

1.6. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@aloewerwa.pl swoją zgodę, o której mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody przez Klienta nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Klienta.

 

2. DEFINICJE

Administrator oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; tutaj: Andrzej Charczuk z siedzibą w Piastowie pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5381163404

Cookies oznacza pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Klienta, używane między innymi do korzystania z różnych Usług sklepaloevera.pl oraz do rozpoznania Urządzenia Klienta przy ponownym połączeniu z sklepaloevera.pl

Klient Osoba fizyczna korzystająca z usług sklepaloevera.pl, dokonująca za pośrednictwem serwisu sklepaloevera.pl zakupów

Konto oznacza spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w sklepaloevera.pl po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, przy pomocy którego Klient może korzystać z Usług świadczonych w ramach sklepaloevera.pl

Polityka Prywatności oznacza niniejszy dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora.

Regulamin oznacza regulamin działania i korzystania ze sklepu internetowego sklepaloevera.pl z dnia 08.08.2019r. dostępny pod adresem sklepaloevera.pl

Usługi oznacza usługi świadczone za pośrednictwem sklepaloevera.pl udostępnione dla Klienta, w tym w szczególności usługę informowania o ofercie Administratora oraz usługę składania zamówień na dostawę produktów Administratora.

 

 

3. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administrator w ramach sklepaloevera.pl zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klienta w następujących celach:

3.1.1 w celu udostępnienia Klientowi Usługi informowania o ofercie Administratora, polegającej na przesyłaniu do zarejestrowanych Klientów, w oparciu o dane uzyskane od Klienta podczas rejestracji, informacji na temat aktualnej oferty Administratora:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) adres email Klienta,

c) numer telefonu Klienta,

d) adres e-mail Klienta,

e) dodatkowe informacje udostępniane przez Klienta w ramach otwartego pola.

3.1.2 w celu pobrania płatności za Usługi zamówione przez Klienta:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) adres email Klienta,

c) numer telefonu Klienta,

d) numer rachunku bankowego Klienta.

3.1.4 w celu utworzenia Konta:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) adres email Klienta,

c) numer telefonu Klienta.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

3.3. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług przez Klienta, w tym wskazanych w pkt 3.1 powyżej, konieczne jest udostępnienie na rzecz Administratora danych wskazanych w pkt 3.1 powyżej w odniesieniu do poszczególnych wymienionych w nim Usług.

3.4. Administrator może przechowywać dane, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, na zabezpieczonych serwerach należących do innych niż Administrator podmiotów, o ile zapewnione jest bezpieczeństwo danych osobowych Klienta.

3.5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta, określonych w pkt 3.1 powyżej, może zostać przekazane przez Administratora do państwa trzeciego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy prawa w danych państwie trzecim nie przewidują lub przewidują inne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zobowiązania podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora w państwie trzecim do przestrzegania regulacji określonych w Polityce Prywatności oraz przepisów prawa, w oparciu o które Polityka Prywatności została stworzona tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.6. Administrator może ujawniać innym podmiotom anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby Klientów korzystających z Usług. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Klientów i nie stanowią ich danych osobowych.

 

 

4. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do danych osobowych Klientów, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Administrator korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. Do ochrony danych stosowane są między innymi następujące środki:

4.1.1 Firewall – sklepaloevera.pl jest chroniony 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez potężny firewall, blokujący nieautoryzowane wejścia. Aby uzyskać dostęp do autoryzowanych danych, przeglądarka internetowa musi znać prawidłowy protokół, czyli język.

4.1.2 Szyfrowanie – od chwili, w której dane opuszczą komputer do momentu ich dotarcia do foreverliving.com, jakikolwiek dostęp do nich online jest zaszyfrowany. Administrator korzysta z najsilniejszych dostępnych obecnie na rynku do użytku komercyjnego form szyfrowania internetowego. Podczas jakiejkolwiek transmisji danych, 128-bitowe szyfrowanie przekształca dane w zakodowaną sekwencję, która ma miliardy możliwych kombinacji, co sprawia, że szyfr jest niemal niemożliwy do złamania.

4.1.3 Ochrona hasłem – Konto na aloewerwa.pl są chronione hasłem.

4.1.4 Automatyczne wylogowanie – aloewerwa.pl wyloguje automatycznie ze strony po 30 (trzydziestu) minutach braku aktywności. Zmniejsza to ryzyko, że ktoś uzyska dostęp do danych z nieużywanego komputera.

4.2. Dostęp do danych osobowych Klientów mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych.

4.3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Klienta.

4.4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych Klienta może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia Klienta, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu.

4.5. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych Klienta, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

4.6. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. W rejestrze tym zamieszcza następujące informacje:

4.1.5 dane Administratora;

4.1.6 cele przetwarzania danych;

4.1.7 opis kategorii danych osobowych;

4.1.8 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

4.1.9 gdy ma to zastosowanie – przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

4.1.10 jeżeli jest to możliwe – planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;

4.1.11 jeżeli jest to możliwe – ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

4.7. Dane osobowe przekazane Administratorowi są przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

 

 

5. PRAWA KLIENTA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Klientom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Każdorazowo w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Klient może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@aloewerwa.pl.

5.2. Administrator podejmuje działania mające na celu ułatwienie Klientom wykonywania jego prawa dostępu do danych osobowych. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

5.3. Administrator, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udziela Klientowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Klienta dotyczącym jego prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania i usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta, którego dane dotyczą, o takim przedłużeniu wraz z podaniem jego przyczyn.

 

 

6. PLIKI COOKIES

6.1. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością korzystania z Cookies instalowanych na urządzeniu Klienta.

6.2. Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Klienta i dzięki temu oferować mu Usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

6.3. Cookies wykorzystywane są także do celów:

a) statystycznych,

b) marketingowych lub promocyjnych.

6.4. Klient akceptuje warunki i zezwala na korzystanie z Cookies poprzez wykonanie dowolnej interakcji na sklepaloevera.pl, w tym w szczególności przez wybór podstrony lub formularza dostępnego na aloewerwa.pl.

6.5. Klient może nie wyrazić zgody lub w każdym czasie zrezygnować z umieszczania Cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania Cookies w przeglądarce internetowej.

6.6. Wyłączenie Cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania z niektórych Usług.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej aloewerwa.pl w terminie co najmniej 14 (czternastu) dni przed wejściem zmiany w życie.

7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych należących do Administratora, które kierują i umożliwiają Klientom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi należącymi do Administratora. W związku z powyższym, Klient powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

7.3. Usługi nie są kierowane do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku, gdy poprzez fałszywe oświadczenie złożone przez Klienta co do jego wieku, dojdzie do pozyskania danych osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby niespełniającej kryterium wieku określonego w zdaniu poprzednim, Administrator zobowiązuje się usunąć takie dane niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych osoby poniżej 18 roku życia.

7.4. Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Klienci mogą kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@aloewerwa.pl.

7.5. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 08 sierpnia 2019r.

blank do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl